Kazakh National Medical University

Location

Almaty, Kazakhstan

Contact Person

Kuanysh Karibayev
k.karibayev@kaznmu.kz