University of Peradeniya

Institution location: 
Peradeniya
Sri Lanka